Πε. Σεπ 28th, 2023

neasmyrnichannel.gr

DIGITAL CITIES

M­ή­νυ­μα του Σεβασμ. Μη­τρο­πο­λί­τη Νέ­ας Σμύρ­νης Συ­με­ών προς τους μα­θη­τές και τις μα­θή­τρι­ες

simeon (1)
Neasmyrni

Α­γα­πη­τά μου Παι­διά,

Ά­νοι­ξαν και πά­λι οι πόρ­τες των Σχο­λεί­ων σας. Εί­ναι ηπρώ­τη η­μέ­ρα με­τά τις κα­λο­και­ρι­νές δι­α­κο­πές. Το ξε­κί­νη­μα του νέ­ου σχο­λι­κού έ­τους. Ε­νός έτους πού υ­πο­χρε­ώ­νει ό­λους μας, τον α­παν­τα­χού ελ­λη­νι­σμό, να στο­χα­στού­με πά­νω στην τρα­γω­δί­α της Μι­κρα­σι­α­τι­κής Κα­τα­στρο­φής του 1922 και να τι­μή­σουμε τα πολ­λά θύ­μα­τά της, κα­θώς ε­φέ­τος συμ­πλη­ρώ­νον­ται ε­κα­τό χρό­νια α­πό τό­τε.

Το ξε­κί­νη­μα της νέ­ας σχο­λι­κής χρο­νιάς αρ­χί­ζει με την τέ­λε­ση του Α­για­σμού. Δέν α­πο­τε­λεί α­πλώς μια κα­λή συ­νή­θεια, ο­δη­γί­α του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ή α­πό­φα­ση των κα­θη­γη­τών/δα­σκά­λων σας. Εί­ναι μια πρά­ξη ι­ε­ρή, πού ση­μαί­νει ό­τι στο ξε­κί­νη­μα του νέ­ου σχο­λι­κού έ­τους επι­κα­λού­μα­στε τη χά­ρη και την ευ­λο­γί­α του Θε­ού και Πα­τέ­ρα μας. Εκεί­νος, ο παν­το­δύ­να­μος Κύ­ριος, να ευ­λο­γή­σει την έ­ναρ­ξη της σχο­λι­κής πε­ρι­ό­δου. Να φω­τί­ζει τους κα­θη­γη­τές/δα­σκά­λους μας. Να φω­τί­ζει και σας τα παι­διά μας στον α­γώ­να πού α­να­λαμ­βά­νε­τε για την κα­τά­κτη­ση της γνώ­σης και την καλ­λι­έρ­γεια της προ­σω­πι­κό­τη­τάς σας. Να έ­χε­τε ό­λοι σας υγεί­α, δυ­νά­μεις και ζή­λο για δου­λειά και προ­κο­πή.

Τί­πο­τε στη ζω­ή μας, παι­διά μου, δεν μπο­ρού­με να πε­τύ­χου­με χω­ρίς να προ­σπα­θή­σου­με. Χω­ρίς να κου­ρα­στού­με. Χω­ρίς να δου­λέ­ψου­με ε­πί­μο­να και με­θο­δι­κά. Αυ­τό ι­σχύ­ει και για τη φοί­τη­σή σας στο Σχο­λεί­ο.

Με τις σκέ­ψεις αυ­τές εύ­χο­μαι σε ό­λους σας —στους σε­βα­στούς κα­θη­γη­τές/δα­σκά­λους σας, στους προ­σφι­λείς γο­νείς σας και σε σας τα αγα­πη­τά μας παι­διά— να είναι κα­λή και δημιουργική η νέ­α σχο­λι­κή χρο­νιά. Ο Κύ­ριος Ιη­σούς νά σας ευ­λο­γεί!

Με πολ­λή πα­τρι­κή α­γά­πη
ο Ε­πί­σκο­πός σας
† Ο Νέ­ας Σμύρ­νης ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ

Πηγή: neasmyrniradiotv.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ