Πε. Δεκ 7th, 2023

neasmyrnichannel.gr

DIGITAL CITIES

Youth Pass: Οι δικαιούχοι, οι προθεσμίες και ο τρόπος που θα δοθούν τα χρήματα

ÁÈÇÍÁ ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÏÉ ÁÉÔÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ ÔÏÕ ÏÁÅÄ (eurokinissi/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Îåêßíçóå ôçí ÄåõôÝñá, 14 Éïõëßïõ 2014 ç õðïâïëÞ áéôÞóåùí äéêáéïý÷ùí êáé ðáñü÷ùí ôïõñéóôéêþí êáôáëõìÜôùí ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï Ðñüãñáììá Åðéäüôçóçò Äéáêïðþí ÅñãáæïìÝíùí, ÁíÝñãùí êáé ôùí Ïéêïãåíåéþí áõôþí ìå ÅðéôáãÞ Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý Ýôïõò 2014-2015. Ôï Ðñüãñáììá áöïñÜ óôçí åðéäüôçóç äéáêïðþí äéÜñêåéáò áðü ìßá Ýùò ðÝíôå äéáíõêôåñåýóåéò ðïõ ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí áðü ôçí 15.09.2014 Ýùò ôçí 31.08.2015 óå ôïõñéóôéêÜ êáôáëýìáôá ôïõ Ìçôñþïõ Ðáñü÷ùí ôïõ ÏÁÅÄ. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Neasmyrni

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Ο σχεδιασμός Youth Pass έγινε από του Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, σύμφωνα με όσα ορίζοντα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5420/14.09.2023). Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

About The Author

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ